شمس البوادي - علامة تجارية مسجلة

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select Link to start with 

1. إ د ا ر ة   ا ل ع لا م ـ ـ ا ت   ا ل ت ـ ج ـ ا ر ي ـ ة Trade Marks Department ا لا ش ت ر ا ط ا ت   : ش ه ا د ة   ت س ج ي ل   ع لا م ة   ت ج ا ر ي ة و   ت ع د ي لا ت ه   ب ش أ ن   ت س ج ي ل   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة 1992 ل س ن ة   37 م ن   ا ل ق ا ن و ن   ا لإ ت ح ا د ي   ر ق م   16 ع م لا ً   ب أ ح ك ا م   ا ل م ا د ة   2015/12/13 ب ت ا ر ي خ   :   245205 ت ش ه د   و ز ا ر ة   ا لإ ق ت ص ا د   أ ن   ا ل ع لا م ة   ا ل ت ج ا ر ي ة   ا ل ت ى   س ب ق   ت ق د ي م   ط ل ب   ت س ج ي ل ه ا   ت ح ت   ر ق م   :   م ن   ق ب ل   :   ق ا س م   م ح م د   ا ل غ ط ر ي ف ا لا م ا ر ا ت   ا ل ع ر ب ي ة ddf3d36a­bc5a­431b­ad0b­0e24d7a352bb ا ل م و ط ن   :   ,   ا ي م ي ل : 4531 ,   ص ن د و ق   ا ل ب ر ي د :   072281060 ,   ف ا ك س :   0503733480 ا ل م ت ح د ة   ­   ر أ س   ا ل خ ي م ة   ­   ش ا ر ع   ا ل م ن ت ص ر   . ,   ه ا ت ف :   sab@sab­uae.com ص و ر ة   ا ل ع لا م ة ا س م   ا ل ع لا م ة   :   ش م س   ا ل ب و ا د ي )   ب ي ا ن   ا ل م ن ت ج ا ت   م و ض ح   خ ل ف   ا ل ص ف ح ة   ( 17 ر ق م   ا ل ف ئ ة   :   ب ي ا ن ا ت   ا لأ و ل و ي ة   :       ر ق م   ط ل ب   ا لأ و ل و ي ة   :       ت ا ر ي خ   ا ل ط ل ب   :       ا ل ج ن س ي ة   : 2016/12/19 ق د   ت م   ت س ج ي ل ه ا   ب ت ا ر ي خ   :   2025/12/13 و ي ن ت ه ى   ف ي   :   2015/12/13 ع ش ر   س ن و ا ت   ا ع ت ب ا ر ا   م ن   10 و س ي ظ ل   ا ل ت س ج ي ل   ن ا ف ذ   ا ل م ف ع و ل   ل م د ة   م ن   ق ا ن و ن   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة   ل م د د   م ت ت ا ل ي ة   ا خ ر ى   ك ل   م ن ه ا   ع ش ر   س ن و ا ت   . 19 و ي ج و ز   ت ج د ي د   ا ل ح م ا ي ة   و ف ق ا   لأ ح ك ا م   ا ل م ا د ة   2019/09/25 ت ح ر ي ر ا   ف ي   :   245205 ب ي ا ن   ا ل م ن ت ج ا ت   ا ل خ ا ص   ب ا ل ع لا م ة   ا ل م و د ع ة   ت ح ت   ر ق م   ا ل م ط ا ط   و ا ل غ ا ت ا ب ر ش ا   و ا ل ص م غ   و ا لأ س ب س ت و س   و ا ل م ي ك ا   و ا ل م ن ت ج ا ت   ا ل م ص ن و ع ة   م ن   ه ذ ه   ا ل م و ا د   و غ ي ر   و ا ر د ة   ف ي   ف ئ ا ت   أ خ ر ى ،   م و ا د   ب لا س ت ي ك ي ّ ة  ­ 17  : ل ل ف ئ ة   م ت ش ك ّ ل ة   ب ا ل ب ث ق   ل لا س ت ع م ا ل   ف ي   ا ل ت ص ن ي ع ،   م و ا د   ت غ ل ي ف   و ح ش و   و ع ز ل ،   أ ن ا ب ي ب   و م و ا س ي ر   م ر ن ة   غ ي ر   م ع د ن ي ّ ة .   2019 /09/25:  ت ح ر ي ر ا   ف ي م د ي ر   ا د ا ر ة   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة

2. إ د ا ر ة   ا ل ع لا م ـ ـ ا ت   ا ل ت ـ ج ـ ا ر ي ـ ة Trade Marks Department ا لا ش ت ر ا ط ا ت   : ش ه ا د ة   ت س ج ي ل   ع لا م ة   ت ج ا ر ي ة و   ت ع د ي لا ت ه   ب ش أ ن   ت س ج ي ل   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة 1992 ل س ن ة   37 م ن   ا ل ق ا ن و ن   ا لإ ت ح ا د ي   ر ق م   16 ع م لا ً   ب أ ح ك ا م   ا ل م ا د ة   2015/12/13 ب ت ا ر ي خ   :   245205 ت ش ه د   و ز ا ر ة   ا لإ ق ت ص ا د   أ ن   ا ل ع لا م ة   ا ل ت ج ا ر ي ة   ا ل ت ى   س ب ق   ت ق د ي م   ط ل ب   ت س ج ي ل ه ا   ت ح ت   ر ق م   :   م ن   ق ب ل   :   ق ا س م   م ح م د   ا ل غ ط ر ي ف ا لا م ا ر ا ت   ا ل ع ر ب ي ة ddf3d36a­bc5a­431b­ad0b­0e24d7a352bb ا ل م و ط ن   :   ,   ا ي م ي ل : 4531 ,   ص ن د و ق   ا ل ب ر ي د :   072281060 ,   ف ا ك س :   0503733480 ا ل م ت ح د ة   ­   ر أ س   ا ل خ ي م ة   ­   ش ا ر ع   ا ل م ن ت ص ر   . ,   ه ا ت ف :   sab@sab­uae.com ص و ر ة   ا ل ع لا م ة ا س م   ا ل ع لا م ة   :   ش م س   ا ل ب و ا د ي )   ب ي ا ن   ا ل م ن ت ج ا ت   م و ض ح   خ ل ف   ا ل ص ف ح ة   ( 17 ر ق م   ا ل ف ئ ة   :   ب ي ا ن ا ت   ا لأ و ل و ي ة   :       ر ق م   ط ل ب   ا لأ و ل و ي ة   :       ت ا ر ي خ   ا ل ط ل ب   :       ا ل ج ن س ي ة   : 2016/12/19 ق د   ت م   ت س ج ي ل ه ا   ب ت ا ر ي خ   :   2025/12/13 و ي ن ت ه ى   ف ي   :   2015/12/13 ع ش ر   س ن و ا ت   ا ع ت ب ا ر ا   م ن   10 و س ي ظ ل   ا ل ت س ج ي ل   ن ا ف ذ   ا ل م ف ع و ل   ل م د ة   م ن   ق ا ن و ن   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة   ل م د د   م ت ت ا ل ي ة   ا خ ر ى   ك ل   م ن ه ا   ع ش ر   س ن و ا ت   . 19 و ي ج و ز   ت ج د ي د   ا ل ح م ا ي ة   و ف ق ا   لأ ح ك ا م   ا ل م ا د ة   2019/09/25 ت ح ر ي ر ا   ف ي   :   245205 ب ي ا ن   ا ل م ن ت ج ا ت   ا ل خ ا ص   ب ا ل ع لا م ة   ا ل م و د ع ة   ت ح ت   ر ق م   ا ل م ط ا ط   و ا ل غ ا ت ا ب ر ش ا   و ا ل ص م غ   و ا لأ س ب س ت و س   و ا ل م ي ك ا   و ا ل م ن ت ج ا ت   ا ل م ص ن و ع ة   م ن   ه ذ ه   ا ل م و ا د   و غ ي ر   و ا ر د ة   ف ي   ف ئ ا ت   أ خ ر ى ،   م و ا د   ب لا س ت ي ك ي ّ ة  ­ 17  : ل ل ف ئ ة   م ت ش ك ّ ل ة   ب ا ل ب ث ق   ل لا س ت ع م ا ل   ف ي   ا ل ت ص ن ي ع ،   م و ا د   ت غ ل ي ف   و ح ش و   و ع ز ل ،   أ ن ا ب ي ب   و م و ا س ي ر   م ر ن ة   غ ي ر   م ع د ن ي ّ ة .   2019 /09/25:  ت ح ر ي ر ا   ف ي م د ي ر   ا د ا ر ة   ا ل ع لا م ا ت   ا ل ت ج ا ر ي ة

Views

 • 3750 Total Views
 • 2973 Website Views
 • 777 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 1
 • 0
 • 0 Comments

Share count

 • 0  Facebook
 • 0  Twitter
 • 0  LinkedIn

Embeds 4

 • 130 www.sab-us.com
 • 7 161.97.92.48
 • 2 www.sab-cs.com
 • 1 sab-cs.com

Website Visitors - 378597